Polityka prywatności

Serwis internetowy Shendi.pl prowadzony jest w domenie: www.shendi.pl. Właścicielem domeny www.shendi.pl jest Wojciech Tomkiel prowadząca działalność gospodarczą Wojciech Tomkiel. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z serwisu oraz określa politykę prywatności.

Administratorem Państwa danych jest Wojciech Tomkiel z siedzibą w Krakowie 30-133, ul. Juliusza Lea 114, wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, pod numerem NIP: 5841629348, REGON 351450079. W sprawach związanych z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych wyznaczony został punkt kontaktowy w postaci adresu e-mail: sklep@shendi.pl. Kontakt we wskazanych sprawach możliwy jest także w postaci tradycyjnej korespondencji na adres administratora z dopiskiem: „Ochrona Danych Osobowych” oraz osobiście pod adresem: Wojciech Tomkiel, Juliusza Lea 114, 30-133 Kraków.

1. Wszelkie prawa do elementów graficznych i tekstowych w zakresie znaku identyfikacyjnego serwisu i zawartości baz danych oraz materiałów fotograficznych są zastrzeżone na rzecz właściciela serwisu, lub innych  podmiotów wskazanych w tym serwisie.

2. Wszelkie materiały udostępnione w Serwisie Internetowym www.shendi.pl. podlegają ochronie przewidzianej przez polskie oraz międzynarodowe prawo, w tym w szczególności przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Z 2000 r., Nr 80, poz. 904 z późn. zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku o ochronie baz danych (Dz. U. z 2001 r., Nr 128, poz. 1402 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503, z późn. zm.).

3. Wszelkie nazwy handlowe, nazwy przedsiębiorców, loga i znaki towarowe wyświetlane na niniejszej witrynie  podlegają ochronie prawnej na mocy ustawy. Użycie lub niewłaściwe użycie tych oznaczeń lub jakichkolwiek elementów treści niniejszej strony jest stanowczo zakazane.

4. Korzystanie z materiałów tekstowych, graficznych, zdjęć i baz danych zawartych w Serwisie Internetowym www.shendi.pl jest możliwe wyłącznie w ramach dozwolonego użytku (art. 23-35 ustawy Prawo autorskie) i w żadnym przypadku nie oznacza nabycia przez użytkowników serwisu jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do tych elementów.

5. Bez pisemnej zgody Właściciela Serwisu zabronione jest:
– modyfikowanie, kopiowanie serwisu i jego części oraz baz danych udostępnionych na stronach;
– rozpowszechnianie w jakikolwiek sposób elementów zawartych w serwisie;
– pobieranie zawartości baz danych i wtórne ich wykorzystywanie w całości lub w istotnej części.

6. W celu prawidłowego korzystania z serwisu Użytkownik winien:
– posiadać dostęp do sieci Internet, zarówno z użyciem protokołu HTTP;
– korzystać z przeglądarki internetowej z włączoną obsługą Cookies, JavaScript;
– posiadać aktywny adres e-mail pozwalający na komunikację z serwisem (nie jest konieczne posiadanie konta na portalu).

7. Prosimy nie wysyłać żadnych materiałów, które są niezgodne z prawem, sprzeczne z dobrymi obyczajami, stanowią groźbę, są oszczercze, zniesławiające, obsceniczne, pornograficzne lub profanujące, ani też żadnych materiałów, które mogłyby powodować lub zachęcać do zachowania uznawanego za przestępstwo lub naruszenie prawa, naruszających prawa osób trzecich, w szczególności prawa autorskie lub dobra osobiste.

8. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za materiały i informacje umieszczone na jego stronach przez użytkowników serwisu, w szczególności polach „Opinie”.

 

 

Ochrona danych osobowych i zachowanie prywatności

1. Podanie przez Państwa danych osobowych jest w pełni dobrowolne. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało niemożliwością pełnego wykonania zobowiązań, przyjętych przez Wojciech Tomkiel, Juliusza Lea 114, 30-133 Kraków w ramach zawieranych z Tobą umów.

2. Państwa dane osobowe przetwarzane są z zachowaniem zasad bezpieczeństwa wymaganych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926).

3. Przywiązujemy dużą wagę do kwestii zachowania Państwa prywatności i ochrony Państwa danych osobowych. Jako administrator danych dbamy o bezpieczeństwo danych osobowych, które nam Państwo udostępnili. Dane te są chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych. Zapewniamy realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności prawo wglądu do własnych danych, prawo żądania aktualizacji danych oraz prawo odwołania zgody na udostępnienie i przetwarzanie danych.

4. Podane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
– wykonania umowy kupna-sprzedaży bądź usługi – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, aż do czasu zakończenia umowy,
– marketingu bezpośredniego – do czasu zakończenia umowy lub złożenia sprzeciwu,
– finansowo-księgowych – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania przepisów prawa podatkowego,
– obrony przed roszczeniami i dochodzenia roszczeń, do czasu wygaśnięcia okresu roszczeń zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego,
– prowadzenia procesów reklamacyjnych.

5. Posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu (np. jeśli dane są przetwarzane na podstawie Państwa zgody lub w celach marketingowych czy udostępniania Państwa danych); Posiadacie Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. W celu cofnięcia zgody prosimy skontaktować się z punktem obsługi klienta bądź w biurze Shendi Wojciech Tomkiel, Juliusza Lea 114, 30-133 Kraków lub wysyłając wiadomość e-mail na adres: sklep@shendi.pl. Macie Państwo również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6. Nie będziemy sprzedawać, wymieniać ani w żaden inny sposób udostępniać Państwa danych osobowych innym podmiotom gospodarczym, chyba że będziemy do tego zobowiązani prawnie lub możliwość udostępnienia danych naszym klientom będzie przez Państwa zaakceptowana.

Print Friendly, PDF & Email